CD Accustic Arts Driver II

CD Accustic Arts Driver II New là sản phẩm cơ đọc đĩa CD, CD-R, CD-RW cao cấp của thương hiệu Accustic Arts với chất lượng tốt nhất. được thiết kế theo nguyên tắc top-loaded (nhận đĩa từ phía trên).