Kệ Solid Tech Rack of Silence Reference

Liên hệ

Ngay từ tên của sản phẩm, chúng ta đã có thể hiểu sản phẩm, kệ Solid Tech Rack of Silence Refrence nghĩa là “kệ im lặng tham chiếu”. Họ muốn nhấn mạnh độ tĩnh mang lại cho hệ thống, đảm bảo sự cộng hưởng và rung động tối thiểu.

Liên hệ trực tiếp để báo giá!